REZERWACJA

1.Klient dokonuje rezerwacji w Systemie poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza

znajdującego się na stronie internetowej www.hotelikkrasnoludki.pl bądź telefonicznie lub osobiście w Hoteliku Krasnoludki.

2.Klient dokonując rezerwacji zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz.

Hotelik nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usługi z powodu
nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza bądź z powodu podania w
Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym
nieprawidłowego adresu e-mail.
3. Klient, który prawidłowo wypełnił formularz rezerwacyjny otrzymuje potwierdzenie
rezerwacji na podany w Formularzu adres email.
4. Rezerwacja jest skuteczna i wiąże strony od chwili przesłania zadatku.
5. Warunkiem otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji jest prawidłowe
wypełnienie przez niego formularza rezerwacji i podanie prawidłowego adresu email.
Potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z potwierdzeniem uznania płatności zostaje
przesłane na adres email Klienta.

6. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

7. Hotelik może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hoteliku, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hoteliku.

8. Hotelik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

9. W przypadki opuszczenia przez Gościa Hoteliku w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu zostanie zatrzymana na poczet niezrealizowanej doby.

10.W przypadku nieprzybycia Gościa do Hoteliku w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotelik nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

PŁATNOŚĆ

1.Klient winien dokonać wpłaty zadatku w ciągu 48 godzin od momentu dokonania
rezerwacji online. Jeśli w ciągu tego czasu zadatek nie zostanie wpłacony rezerwacja
zostanie automatycznie anulowana.
2. Po zatwierdzeniu wpłaty zadatku Klient jest informowany za pomocą e-maila o
statusie jego rezerwacji i płatności.

3. Wydłużenie czasu wpłaty zadatku jest możliwe po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z pracownikiem Hoteliku.

ANULOWANIE REZERWACJI

1.Rezerwacja dokonana za pośrednictwem Systemu może zostać anulowana tylko i
wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem Hoteliku. Anulacja jest

skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona przez Hotelik.
2. Anulacja bezkosztowa możliwa jest na 7 dni przed planowanym terminem

przyjazdu wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji bądź zgodnie z wybraną ofertą.
3. W przypadku anulacji rezerwacji po terminie, o którym mowa w pkt. 2 Klient zostanie
obciążony kosztem wpłaconego zadatku.
4. W przypadku anulowania rezerwacji z zachowaniem terminu opisanego w punkcie 2
należna kwota wpłaconego zadatku zostanie zwrócona przelewem bankowym na
podany przez Klienta rachunek bankowy.

CISZA NOCNA

1. W Hoteliku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hoteliku nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotelik może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.Hotelik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi
wynikającej z rezerwacji. Jeżeli realizacja usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy Hoteliku,

o czym Klient zostanie przez Hotelik powiadomiony niezwłocznie, wówczas kwota wpłaconego zadatku

zostanie zwrócona przelewem bankowym na podany przez Klienta rachunek bankowy.

2. W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnych od żadnej ze stron,
takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki i inne wyjątkowe sytuacje
uniemożliwiające realizację zamówionej usługi, Hotelik jest zwolniony z przyjętego
zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

3. Hotelik ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

4. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Hotelik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.

6. Hotelik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

7. Hotelik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hoteliku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hoteliku pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hoteliku, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

3. Hotelik zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotelik może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hoteliku, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hoteliku.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotelik przechowa przedmioty przez okres miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hoteliku. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane na nasz adres e-mail.

2.Hotelik zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

BEZPIECZEŃSTWO

1.Bezpieczeństwo płatności online zapewnia firma Dotpay. Bezpiecznie połączenie

zapewnia szyfrowanie poprzez certyfikat SSL o rozszerzonej walidacji z 256-bitowym

kodowaniem, dający gwarancję najwyższego standardu uwierzytelnienia tożsamości

właściciela strony internetowej.

2.Informacje przesyłane pomiędzy użytkownikiem a serwerem nie są wykorzystane

przez niepowołane osoby.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Sleep & Eat Sp. z o.o. (NIP: 6343029791), ul. Liczyrzepy 58, 58-564 Sosnówka.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online booking.com

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : [email protected]

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Booking określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

DANE OSOBOWE
1.Osoba dokonująca rezerwacji na stronie internetowej www.hotelikkrasnoludki.pl wyraża
zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Hoteliku. Dane będą
przetwarzane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych w celu realizacji rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur,

rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych.

2.Dane osobowe będą przetwarzanie przez system – HOTRES.pl z siedzibą w Jeleniej Górze.

AKCEPTACJA REGULAMINU REZERWACJI ONLINE

1.Klient akceptuje Regulamin rezerwacji zaznaczając opcję „Akceptuję regulamin rezerwacji”,

co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje

jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

2.Jeżeli Klient nie zaakceptuje Regulaminu rezerwacji, spowoduje to brak możliwości dokonania rezerwacji.

USTALENIA KOŃCOWE

1.Regulamin rezerwacji został stworzony zgodnie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia podlegają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Hoteliku, w którym usługi były lub miały być świadczone.
2. Hotelik zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

DANE FIRMOWE:

Pozdrawiam serdecznie

Hotelik Krasnoludki

ul. Liczyrzepy 58

58-564 Sosnówka

tel: 511 059 044